รวมวงจร

TNC-9139  OUT DOOR IR CCD

คุณสมบัติ

-SONYEffioCCDSensor(1/3Inch)

-48LED, Long Duration,No Heat

- ามลเอียดภ700 TVLines

- เลนส์มุกว้าง  3.6mm. 6mm.

- มีระบบป้องกันารย้อนแสง(WDR)

- มีระบบลดภาวะรบวนภานภาวะแอย (NR)

- ามไวแ 0LuxInfrared (ON)

- สามารถดูภาพในที่มดสนิทด้

-การรบกนสัญต่่าS/N > 65dB

- ระยะการใชนประมาณ 30ตร

-ดับการป้งกันIP66 (กันกันฝุ)

 

               ราคา 1,500 บาท พร้อมขายึดและอะแดปเตอร์ 1 A.

Visitors: 347,790